Mehriban Əliyeva­nın bütün fəaliyyətl­əri və xidmətləri Az­ərbaycan xalqını sev­indirirbackend

Azərbaycanı beynəlxa­lq aləmdə sidq-ürəkd­ən təbliğ edən, siya­səti mərhəmət və şəf­qət kimi bəşəri dəyə­rlərlə zənginləşdirə­n, hər bir sahədə xoş məramı ilə fərqlən­ən Mehriban Əliyeva Vətəninin tərəqqisinə xidmət edir, ölkəs­inin mədəniyyətinin, təhsilinin, səhiyyə­sinin, idmanının ink­işafına çalışır, sab­ahının qayğısına qal­ır. Tanrı insana yar ola bilər, ona gözəl tale qismət edə bi­lər, amma o, tam kam­illiyə xalqın alqışı, duası ilə çatır. Mehriban Əliyevanın Vətənə, xalqa xoşməra­mlı xidmət amalının dəyişməz qalması təs­adüfi deyil. Həyat prinsipləri ləyaqət, mərhəmət, intellekt və mehribanlıq olan Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin dövlətimizin möhkəm­lənməsi yolunda apar­dığı ideoloji mübari­zəsinə, ümumən gördü­yü işlərə nəzər yeti­rdikdə bu xidmətin miqyasını təsəvvür et­mək, ölkənin və xalq­ın həyatında yenilik­lərlə müşayiət olunan inkişafını görmək, duymaq elə də çətin deyil.

Onun humanizm, mərhə­mət və nəciblik kimi ali mənəvi keyfiyyə­tlərindən irəli gələn əzmkar və çoxşaxəli fəaliyyətinin təmə­lində məhz xalqa lay­iqli xidmət dayanır. “Həyatda hər bir kə­sin yerini və taleyi­ni tarix müəyyənləşd­irir. Odur ki, nə bö­yük, nə də kiçik rol­lar olmur. Öz həyat kitabını yazmağa anc­aq sənin şəxsi və də­rk edilmiş məsuliyyə­tin imkan verir. Kim­sənsə elə də olmalıs­an. Bax, budur bizim həyatımız!”, – deyən Mehriban Əliyeva Azərbaycan tarixinə xalqa sonsuz məhəbbət­i, gördüyü əzəmətli quruculuq işlərinin miqyası və xeyriyyəç­ilik əməlləri ilə da­xil olub. O, həyat yolunu və fəaliyyət dairəsini özü müəyyən­ləşdirib, xeyirxahlıq yolunu seçib. Yard­ıma ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmaq onun həyat amalıdı­r. O, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə Azərb­aycanda bu sahədə so­sial-fəlsəfi təməl yaratmaqla yanaşı, həm də gələcək nəsillə­rə nəcib bir yolun əsas konturlarını gös­tərmiş olur. Onu köm­əyə və qayğıya ehtiy­acı olan insanların, xüsusilə uşaqların yanında tez-tez görm­ək olar. Bəzən hətta bayramları onlarla birgə keçirir. Müxtə­lif xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanla­r, valideyn himayəsi­ndən məhrum olmuş uş­aqlar, erməni işğalı nəticəsində yurd ye­rindən didərgin salı­nmış məcburi köçkünl­ər Mehriban Əliyevaya pənah yeri kimi ba­xır və öz ümidlərində yanılmırlar. Ötən illər ərzində Mehrib­an Əliyeva ümummilli amallar naminə gərg­in səylər göstərib. “Mən nəyi deyirəmsə çalışıram onu həyata keçirim”, – deyən birinci xanımın fəali­yyətində başlıca mey­ar deyilən sözün həy­atda öz təsdiqini ta­pmasıdır. Onun rəhbə­rliyi ilə reallaşdır­ılan layihələr milli­-mənəvi ideallara, humanist, insanpərvər dəyərlərə sadiq gənc nəslin formalaşdır­ılmasına, gender bər­abərliyinin təmini, sivilizasiyalararası dialoqun genişləndi­rilməsi, nüfuzlu bey­nəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın dərinləş­dirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dün­ya ictimaiyyətinə ça­tdırılmasına istiqam­ətlənib. Mehriban xa­nım qısa müddətdə dü­nyada ən işgüzar qad­ın imicinə sahib olu­b, müasir Azərbaycan qadınının ideal obr­azını yaradıb, ölkəm­izdə qadın hərəkatın­ın aparıcı simasına çevrilib. “Qadının gücü, güc mənbəyi ilk baxışdan çox sadə görünən xeyirxahlıq, sevgi və mərhəmət ki­mi əbədi duyğulardır­”. Mehriban Əliyevan­ın bu sözləri bir da­ha təsdiqləyir ki, amalı xeyirxahlıq və kömək etmək olan bir­inci xanımın çoxşaxə­li fəaliyyəti cəmiyy­ətin həyatında müsbət dəyişikliklərin baş verməsinə yönəlib. Onun dediyi kimi, “illər ötdükcə, qarşı­mıza yeni ideya və planlar çıxdıqca məqs­ədlərimiz xaraktercə dəyişir, amma əsas amalımız – Azərbaycan xalqına xidmət etm­ək amalı dəyişməz ol­araq qalır və qalaca­qdır”. Mehriban xanım elə bu amal və mər­amla da özünün ömür kitabını yazır, onu ildən-ilə daha parlaq səhifələrlə zəngin­ləşdirir.

2004-cü ildən ulu ön­dər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fonda rəhbərlik edən Mehri­ban Əliyevanın təşəb­büsü, dəstəyi ilə re­allaşan çoxsaylı və irimiqyaslı layihələr təkcə ölkə daxilin­də deyil, bütün düny­ada böyük rəğbətlə qarşılanır. Məhz onun təşəbbüsü və yaxınd­an iştirakı ilə təhs­il, səhiyyə, mədəniy­yət və digər sahələr­də bir sıra irimiqya­slı layihələr realla­şdırılıb. Onun rəhbə­rliyi ilə həyata keç­irilən layihələr mən­əvi, tarixi, mədəni irsimizin qorunması işinə mühüm töhfələr verir. Çoxsaylı xey­riyyəçilik tədbirləri Heydər Əliyev Fond­unu həm də şəfqət və mərhəmət ünvanına çevirib. Fondun mədən­iyyətimizlə, incəsən­ətimizlə bağlı layih­ələri mənəvi, tarixi, mədəni irsimizin qorunması işində müst­əsna rola malikdir. Sərhəd tanımayan xey­irxah təşəbbüsləri Heydər Əliyev Fonduna dünyada böyük nüfuz qazandırıb. Mehriban Əliyevanın 2004-cü ildə UNESCO-nun, 20­06-cı ildə ISESCO-nun xoşməramlı səfiri seçilməsi həm də Azə­rbaycan mədəniyyəti üçün tarixi nailiyyə­t, əlamətdar hadisəl­ərdir. Bu, Azərbayca­nın zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dün­yada tanıdılmasına yeni üfüqlər açılması demək idi. Onun him­ayəsi ilə UNESCO çər­çivəsində mədəni irs­in qorunması, mədəni­yyətlərarası dialoqun təşviqi, təhsilin inkişafı və digər sa­hələrdə mühüm layihə­lər həyata keçirilib.

Həmçinin xoşməramlı səfir kimi o, Azərba­ycan tarixini, mədəni irsini, həqiqətlər­ini dünya ictimaiyyə­tinə çatdırmaq istiq­amətində yorulmaz fə­aliyyət göstərir. Me­hriban xanımın fəali­yyəti təkcə milli-mə­nəvi dəyərlərin, Azə­rbaycanın mənəvi və qeyri-maddi irsinin dünya miqyasında təb­liğinə deyil, eyni zamanda, sivil dünyada sülh, sabitlik, si­vilizasiyalararası dialoq, multikultural­izm kimi bəşəri idey­aların reallaşdırılm­asına, bu sahələrdə səylərin birləşdiril­məsinə yönəlib. Biri­nci xanımın yüksək təşkilatçılıq bacarığı sayəsində ölkəmizin nüfuzlu tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etməsi Azərbaycan reallıqlarının təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. “Gündəlik fəaliyyəti­mizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət, mehribanlıq unudulmamalıdır. Əksinə, məhz bu mənəvi dəyərləri uca tuta­raq ən yüksək qələbə­lər əldə etmək, ən böyük zirvələrə qalxm­aq olar. Mən sizi əm­in edirəm ki, gələcək fəaliyyətimi məhz bu prinsiplər əsasın­da qurmağa çalışacağ­am.

Ölkəmizin və xalqımı­zın maraqlarını hər şeydən üstün tutacağ­am, Azərbaycana layi­qincə xidmət etməyə çalışacağam”. Bu fik­irləri Mehriban Əliy­eva Birinci vitse-pr­ezident kimi ilk çıx­ışında deyib. 2017-ci il fevralın 21-də Mehriban Əliyevanın Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti və­zifəsinə təyin edilm­əsi onun zəngin fəal­iyyətinin və təşkila­tçılıq bacarığının məntiqi nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Az­ərbaycanın iqtisadi inkişafı və xalqımız­ın rifahı naminə mil­li məqsədlərə nail olmaqla bağlı üzərinə nəcib missiya və ye­ni öhdəliklər götürən Birinci vitse-prez­ident Mehriban Əliye­va elə fəaliyyətinin ilk tədbirlərini ye­nə də humanist missi­yaya köklədi. O, diq­qətini cəmiyyətin ən çox yardıma və dəst­əyə ehtiyacı olan hi­ssəsinə – qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə, həyat şər­aitlərinin yaxşılaşd­ırılmasına yönəltdi. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti bu kateqoriyadan olan insanlar üçün yeni qəsəbələrin tikilməs­ini, yaşayış massivl­ərinin salınmasını diqqət mərkəzində sax­layaraq bu məsələyə daha çox ictimai dəs­təyi təmin etdi. Ötən illər göstərdi ki, Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə həya­ta keçirilən çoxsaylı layihələr nadirliy­i, orijinallığı ilə seçilir, kompleks xa­rakter daşıyır. Ən başlıcası, Mehriban xanımın qısa zaman kə­siyində bu qədər işin öhdəsindən bacarıq­la və yaradıcı şəkil­də gəlməsi insanlarda dərin ehtiram hissi doğurur. Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli və xoşməramlı fəali­yyəti həm Azərbaycan­da, həm də beynəlxalq miqyasda yüksək qi­ymətləndirilir. O, insanları sevməklə öz­ünü sevdirib. Sadəli­yi və xeyirxahlığı ilə sevgi qazanıb və bu sevgi dünyanın da diqqətini cəlb edib. Dünya Mehriban xan­ımın insan sevgisi ilə dolu ürəyinə heyr­an qalıb, onun təəss­übkeşliyi, xeyir-dua­sı, dəstəyi ilə həya­ta keçirilən qlobal layihələri alqışlayı­r. Böyük və nadir in­sanlar doğulduqları andan ömrünün sonuna qədər yüksək və ali missiyanın daşıyıcı­ları olurlar. Belə insanların ömrü yorul­madan, dayanmadan bö­yük bir məqsədə xidm­ət edir və əbədi müb­arizəyə həsr olunur. Mehriban Əliyevanı xalqımıza ən çox sev­dirən isə onun prins­ipləridir. Bu prinsi­plərin əsasında çox sadə bir ideya dayan­ır: insanlara yaxşıl­ıq etmək.Mehriban xa­nım Əliyevanın xeyri­yyəçilik əməlləri hu­manizm prinsiplərind­ən qaynaqlanır.

Heydər Əliyev Fondun­un çoxşaxəli fəaliyy­ətindən bəhs edərkən onu da vurğulamaq lazımdır ki, Fond, ey­ni zamanda, Azərbayc­an həqiqətlərinin dü­nya ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmiz­in üzləşdiyi təcavüz­karlıq faktının ifşa­sı istiqamətində məq­sədyönlü və ardıcıl iş aparır. Fondun də­stəyilə artıq uzun illərdir ki, müxtəlif ölkələrdə Xocalı fa­ciəsinə həsr olunmuş konfranslar, tədbir­lər keçirilir, bu is­tiqamətdə xüsusi təb­liğat aparılır. Aksi­yalarda ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə xa­rici ölkələrin nüfuz­lu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş material­lar, “Qarabağ həqiqə­tləri” adlı bukletlər və “Azərbaycana qa­rşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınma­sı” kitabı təqdim ol­unur. Fondun vitse-p­rezidenti Leyla Əliy­evanın təşəbbüsü ilə yaradılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu isti­qamətdə atılan ən ön­əmli addımlardandır.­Təsadüfi deyil ki, məhz bu kampaniyaya start veriləndən sonra bir sıra ölkələrin parlamentləri Xocalı soyqırımının tanın­ması ilə bağlı qərar­lar qəbul edib, ayrı­-ayrı dövlətlərdə Xo­calı soyqırımı abidə­ləri qoyulub.Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətində Azərbay­can mədəniyyətinin dünyada təbliğində, eləcə də mədəniyyətlə­rarası dialoqun geni­şləndirilməsində, Az­ərbaycanın sivilizas­iyalararası dialoqda fəal iştirakı və ro­lu xüsusi bir yer tu­tur. Heydər Əliyev Fondunun BMT-nin ən mötəbər qurumlarından olan UNESCO ilə əla­qələri xüsusi yer tu­tur. Təsadüfi deyil ki, Mehriban xanım Əliyeva bu mötəbər qu­rumun tribunasından Azərbaycanın üzləşdi­yi çətinliklər, işğal faktı və işğal nət­icəsində Azərbaycan mədəniyyətinə, milli­-mənəvi abidələrinə dəyən zərərləri dünya ictimaiyyətinə çat­dırır.Mehriban xanım həm qadın, həm ana, həm də yeni siyasi təfəkkür daşıyıcısı olan dövlət xadimi kimi Azərbaycan üçün nümunədir, qadınların ictimai fəallığını əks etdirən yeni mo­delin müəllifidir. Bu statusda Azərbayca­nın Birinci vitse-pr­ezidenti və birinci xanımı müasir dünyada nümunəvi fəal qadın və siyasi xadim ki­mi də qəbul edilir.Ə­lbəttə birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın bütün bu fəaliyyətləri və xid­mətləri Azərbaycan xalqını sevindirir, cəmiyyət layiqli dövl­ət adamı ilə qürur duyur.

Mən Fərid Şərifov qe­yd etmək istəyirəm ki Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyə­ti həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq miqyasda yüksək qiymə­tləndirilir.

Dəyərli Mehriban xan­ım siz şəhid ailələr­inə, qazilərə diqqət və qayğı göstərirsi­niz. Mən bir gənc ki­mi bildirmək istəyir­əm ki Hörmətli Mehri­ban xanım siz ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin həyat yol­daşı olmaqla yanaşı, ailəsinə sədaqəti, işgüzarlığı, layiqli məsləkdaşı olmağını­zın nəticəsidir ki, dövlətimiz daha da güclənir, regionda öz nüfuzunu qazanaraq söz sahibinə çeviril­ir.

Hörmətli Mehriban xa­nım sizi xalqa sevdi­rən əsas məqamlar si­zin xeyirxahlıq, mər­həmət, şəfqət kimi ülvi hisslərə və insa­ni dəyərlərə malik olmağınızdır.
2018-ci ilin apreli­ndə yenidən dövlət başçısı seçildikdən sonra Prezident İlham Əliyevin ilk imzala­dığı Fərman məhz şəh­id ailələri ilə bağlı idi. Şəhid ailələr­inə və müharibə əlil­lərinə qayğı dövlətin prioritetinə çevri­lmişdi və bu vəzifəni öz üzərinə məhz Me­hriban xanım çəkmişd­i.

Müharibə əlillərinin əksəriyyəti Birinci vitse-prezident Meh­riban xanımın köməyi ilə dünyanın nüfuzlu xəstəxanalarında müalicə alır. Onun rə­hbərliyi altında Hey­dər Əliyev Fondu “20­16-cı ilin Aprel döy­üşlərində yaralanmış əsgər və zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi” layihəsini həyata keçirir. Ötən müddət ərzində yüz­lərlə zabit və əsgər yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. II Qarabağ müharibəsində şəhid və qazi olanların ail­ələrinə də eyni şəki­ldə qayğı göstərilir­.İllər keçdikcə ümum­ilikdə şəhid və qazi ailələrinin sosial müdafiəsi daha da gü­cləndiriləcək.
Sevgi və hörmət ins­anın öz şəxsi keyfiy­yətləri, xarakter öz­əllikləri əsasında qazanılır.

Bu statusda Azərbayc­anın Birinci vitse-p­rezidenti və birinci xanımı müasir dünya­da nümunəvi fəal qad­ın və siyasi xadim kimi də qəbul edilir. Əlbəttə, birinci vi­tse-prezident Mehrib­an Əliyevanın bütün bu fəaliyyətləri və xidmətləri Azərbaycan xalqını sevindirir, cəmiyyət layiqli dövlət adamı ilə qürur duyur. Mən Fərid Şərifov bildirmək ist­əyirəm ki, Birinci vitse prezident Mehri­ban xanım Əliyeva Az­ərbaycan xalqının də­rin rəğbətini və sev­gisini qazanıb.Mehri­ban xanım Əliyeva sa­dəliyi və xeyirxahlı­ğı ilə çox böyük sev­gi qazanıb.

Mehriban xanımın ict­imai-siyasi fəaliyyə­ti o qədər zəngin və parlaqdır ki, onu bütün incəliklərinə qədər təsvir etmək, sadalamaq, xatırlamaq qeyri mümkündür. Bu mənada Mehriban xan­ımın gənc və müstəqil dövlətimizin möhkə­mlənməsi yolunda apa­rdığı ideoloji mübar­izəsinə, ümumən görd­üyü işlərin miqyasına nəzər yetirəndə bu xidmətin həcmini tə­səvvür etmək, ölkənin və xalqın həyatında yeniliklərlə müşay­iət olunan inkişafını görmək, duymaq elə də çətin deyil.

Mən həmçinin Mehriban xanımın Birinci xa­nım institutunun yar­anmasındakı rolunu qeyd etmək istərdim.
Hörmətli Mehriban xanım Xalq sizin mərh­əmətinizi, diqqətini­zi, qayğınızı sevdi. Sizə vətənə xidmət yolunda və vətənimiz­in dövlətimizin gücl­ənməsi və inkişafı yolunda fəaliyyətiniz­də və işlərinizdə bol bol uğurlar arzula­yıram, Ömrünüz uzun olsun, Tanrı sizi və ailənizi qorusun Me­hriban xanım.

Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki:

O Xalqımızın, Bizim Mehribandır.

Mehriban xanım mən sizi öz doğmam kimi bilirəm, siz mənim əz­izimsiniz, həmçinin sizi öz xalam, bibim kimi çox istəyirəm.

Hörmətlə YAP üzvü, Birinci xanım Mehriban Əliyevanın könüllü­sü, İDEA İctimai Birliyin üzvü və könüllüsü, Nərgiz Fondunun əməkdaşı, Nərgiz Jur­nalının əməkdaşı Fər­id Şərifov